Technik weterynarii

OPIS

ZAWODU

Absolwent w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

CYKL

KSZTAŁCENIA

 

 

4  lata

KSZTAŁCENIE

ZAWODOWE

PRAKTYCZNE

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

klasa I   – Pracownia anatomiczna i zootechniczna

klasa II  – Pracownia diagnostyczna i zabiegowa

klasa III – Pracownia diagnostyczna, zabiegowa i laboratoryjna

klasa IV – Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego

KSZTAŁCENIE

ZAWODOWE

TEORETYCZNE

Anatomia i fizjologia zwierząt

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Choroby i pielęgnacja zwierząt

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Administracja weterynaryjna

KWALIFIKACJE

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt – kl.II

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych - kl. III

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej – kl. IV

PRACA   W:

Zakłady leczenia zwierząt; schroniskach dla zwierząt; fermach; ogrodach zoologicznych; zakładach przetwórstwa mięsnego; gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego; Państwowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Script logo